Zoek wedstrijd

Uitslagen van 42ste Merenloop 2012

Jeugdloop

Resultaat gesorteerd o.b.v. bruto tijden
Gross time: Your time calculated from the start gun signal.
Net time: Your time calculated from the passing of the start line.

Displaying uitslagen 251 - 405 of 405 in total
Pl. Naam GJ Club/Plaats/Land Cat. # Netto Bruto
251 » Evert Sjoerds 2006 Workum JNGN 1893 (6:58) 7:18
252 » Jellien van der Schaaf 2004 Nes gem Boarnsterhim MSJE 1727 (6:53) 7:19
253 » Max Henning 2004 Aldeboarn JNGN 1632 (6:42) 7:19
254 » Karyn Boelens 2001 Grou MSJE 1835 (6:58) 7:21
254 » Tess Jaarsma 2005 Makkum Fr MSJE 1534 (6:44) 7:21
256 » Sytze Jan de Vries 2003 Poppenwier JNGN 1861 (7:20) 7:23
257 » Dante Banga 2002 Grou MSJE 1816 (7:02) 7:23
258 » Susan van der Meer 2006 Rottum Fr MSJE 1597 (7:15) 7:25
259 » Danique Douma 2006 Grou MSJE 1916 (6:54) 7:26
260 » Nynke van Vilsteren 2002 Grou MSJE 1881 (7:23) 7:26
261 » Anouk de Haan 2005 Garyp MSJE 1912 (7:01) 7:26
262 » Sytze wouda 2003 Drogeham JNGN 1860 (7:24) 7:26
263 » Klaas Visser 2000 Boksum JNGN 1588 (7:20) 7:26
264 » Huub vd Veen 2005 Grou JNGN 1569 (7:17) 7:27
265 » Thomas Schouten 2005 Grou JNGN 1901 (7:03) 7:27
266 » Mirte van Zwol 2004 Grou MSJE 1636 (7:19) 7:28
267 » Miranda Dijkstra 2003 Grou MSJE 1672 (7:27) 7:28
268 » Ties van Steen 2004 Grou JNGN 1724 (7:04) 7:29
269 » Vera Ravensbergen 2004 Grou MSJE 1502 (7:06) 7:30
270 » Lucas Meijer 2006 Grou JNGN 1546 (6:57) 7:30
271 » Marijn Wijkstra 2005 Terband JNGN 1563 (7:01) 7:31
272 » Janny Maaike Goerres 2004 Aldeboarn MSJE 1537 (7:11) 7:33
273 » Kyra van der Meer 2004 Grou MSJE 1600 (7:11) 7:35
274 » Nynke Barkmeijer 2006 Akkrum MSJE 1858 (7:12) 7:35
275 » Ridzert Teunissen 2005 Aldeboarn JNGN 1868 (7:15) 7:36
276 » Frank Wiersma 2006 Grou JNGN 1899 (7:19) 7:37
277 » Anke de Groot 2005 Grou MSJE 1590 (7:02) 7:37
278 » Doete Fopma 2004 Reduzum MSJE 1845 (7:22) 7:38
279 » Sarah Kramer 2006 Leeuwarden MSJE 1541 (7:30) 7:40
280 » Jesse van Dijk 2002 Akkrum JNGN 1745 (7:34) 7:41
281 » Jogchum Douma 2006 Grou JNGN 1711 (7:13) 7:41
282 » Ilsa van Straten 2003 Grou MSJE 1796 (6:57) 7:41
283 » Ilse Kleinhuis 2004 Grou MSJE 1751 (7:14) 7:42
284 » Hessel Simon Boersma 2001 Reduzum JNGN 1571 (7:41) 7:43
285 » Yneke Sjoukje Goerres 2005 Aldeboarn MSJE 1538 (7:22) 7:43
286 » Natasja Broere 2004 Grou MSJE 1719 (7:38) 7:44
287 » Nils Riemsma 2007 Grou JNGN 1829 (7:18) 7:45
288 » Ilse van der Schaaf 2002 Nes gem Boarnsterhim MSJE 1726 (7:20) 7:45
289 » Hidde Joustra 2003 De Knipe JNGN 1813 (7:36) 7:46
290 » Inge de Vries 2004 Grou MSJE 1709 (7:33) 7:46
291 » Anne van der Weg 2004 Stiens MSJE 1839 (7:39) 7:46
292 » Marthe van der Meer 2005 Grou MSJE 1622 (7:11) 7:47
293 » Kiki den Boon 2003 Grou MSJE 1880 (7:35) 7:48
293 » Valerie ScholtensWeert 2002 Grou MSJE 1647 (7:34) 7:48
295 » Isa Kramer 2003 Grou MSJE 1679 (7:05) 7:49
296 » Emmy Rijpma 2005 Grou MSJE 1585 (7:44) 7:49
297 » Goaitske Bouma 2006 Grou MSJE 1732 (7:17) 7:49
298 » Martsen Niemarkt 2006 Grou JNGN 1516 (7:24) 7:50
298 » Symen Tseard Miedema 2006 Reduzum JNGN 1864 (7:29) 7:50
300 » Yanna Yu Kleinhuis 2004 Grou MSJE 1540 (7:16) 7:50
301 » Silka Schippers 2005 Nes gem Boarnsterhim MSJE 1759 (7:38) 7:54
302 » Doutzen Slart 2005 Sneek MSJE 1675 (7:53) 7:55
303 » Karel Dorsman Wolvega JNGN 1865 (7:31) 7:58
304 » Sigrid de Vries 2002 Leeuwarden MSJE 1877 (7:33) 7:59
305 » Tobias Dankert 2007 Grou JNGN 1660 (7:22) 8:00
306 » Ties Rijpma 2007 Grou JNGN 1586 (7:51) 8:01
307 » Gjalt Jan Kiers 2007 Heerenveen JNGN 1584 (7:37) 8:01
308 » Jo-An Wesselius 2006 Workum MSJE 1898 (7:17) 8:03
309 » Brecht de Vries 2005 Jirnsum MSJE 1767 (7:29) 8:03
310 » Anna Hellema Wanswert MSJE 1885 (7:31) 8:03
311 » Rixt de Jong 2005 Jirnsum MSJE 1888 (7:29) 8:03
312 » Liz modderman 2005 Grou MSJE 1790 (8:02) 8:04
313 » Lara Kingma 2008 Leeuwarden MSJE 1906 (7:56) 8:05
314 » Marieke Jeurissen 2002 Grou MSJE 1614 (8:01) 8:06
315 » Margje Busstra 2006 Grou MSJE 1904 (7:48) 8:06
316 » Marlinde Riemersma 2006 Akkrum MSJE 1922 (7:49) 8:07
317 » Mare de Jong 2006 Grou MSJE 1921 (7:49) 8:08
318 » Sanne Flapper 2002 Wergea MSJE 1754 (7:40) 8:09
318 » Mette Treur 2003 Nes gem Boarnsterhim MSJE 1799 (8:00) 8:09
320 » Mart van Steen 2002 Grou JNGN 1825 (8:08) 8:09
321 » Denise Smits 2003 Nes gem Boarnsterhim MSJE 1807 (7:57) 8:10
322 » Luna Otte 2006 Grou MSJE 1667 (7:40) 8:11
322 » Britt de Haan 2006 Leeuwarden MSJE 1557 (8:06) 8:11
324 » Tynke Posthuma 2005 Nes gem Boarnsterhim MSJE 1620 (7:32) 8:11
324 » Jorn de Haan 2002 Leeuwarden JNGN 1556 (8:06) 8:11
326 » Eline van Marrum 2006 Franeker MSJE 1844 (7:32) 8:13
327 » Gabriëlla van Marrum 2001 Franeker MSJE 1842 (7:32) 8:13
327 » Lian Oving 2006 Jirnsum MSJE 1512 (7:35) 8:13
329 » Rean de Vries 2004 Leeuwarden JNGN 1878 (7:48) 8:14
330 » Jan Hellema Wanswert JNGN 1886 (7:43) 8:14
331 » Sanne Hoekstra 2005 Jirnsum MSJE 1785 (7:36) 8:18
332 » Savoy Bottse 2005 Grou MSJE 1721 (7:36) 8:18
333 » Anne Marije Wierda 2005 Aldeboarn MSJE 1509 (8:10) 8:19
334 » Eveline de Haan 2005 Aldeboarn MSJE 1831 (8:11) 8:21
335 » Mare Giesen 2005 Grou MSJE 1832 (7:48) 8:22
336 » Fenna Giesen 2005 Grou MSJE 1830 (7:48) 8:22
337 » Robijn Davidse 2006 Nes gem Boarnsterhim MSJE 1876 (7:57) 8:24
338 » Demian Lans 2006 Grou JNGN 1668 (7:43) 8:24
339 » Bernice Damkat 2006 Grou MSJE 1859 (7:57) 8:24
340 » Meike Kroes 2003 Akkrum MSJE 1800 (8:13) 8:25
341 » Fay van den Broek 2005 Grou MSJE 1714 (7:46) 8:26
342 » Kim bloem 2005 Grou MSJE 1729 (7:47) 8:26
343 » Sinne Dijkstra 2005 Grou MSJE 1599 (7:54) 8:27
344 » Jochem van Marrum 2003 Franeker JNGN 1843 (7:47) 8:28
345 » Jurre Hooijenga 2005 Grou JNGN 1615 (8:21) 8:30
346 » Tiemen Reitsma 2005 Grou JNGN 1645 (7:59) 8:31
347 » Martijn Fokkema 2004 Grou JNGN 1663 (7:51) 8:31
348 » Nadja Moufakkir 2006 Zuidhorn MSJE 1919 (8:30) 8:32
349 » Tjitse Wenselaar 2004 Reduzum JNGN 1808 (8:15) 8:33
350 » Hendrik Hellinga 2003 Wytgaard JNGN 1841 (8:29) 8:35
351 » Jetze S. 2002 Reduzum JNGN 1866 (8:30) 8:36
352 » Jasper Jilles Tjepkema 2005 Grou JNGN 1875 (8:30) 8:37
353 » Sophie Reitsma 2006 Grou MSJE 1646 (8:04) 8:37
354 » Stef van Steen 2007 Grou JNGN 1725 (8:00) 8:39
354 » Mirte Nauta 2006 Grou MSJE 1730 (8:07) 8:39
356 » Aaron de Vries 2005 Grou JNGN 1640 (8:12) 8:44
357 » Wytse-Jan van der Kooi 2003 Burgum JNGN 1630 (8:23) 8:44
358 » Marne van der Kooi 2007 Burgum JNGN 1631 (8:23) 8:46
359 » Nienke Bergsma 2005 Jirnsum MSJE 1784 (8:32) 8:47
360 » Fenna Flapper 2006 Wergea MSJE 1755 (8:20) 8:50
361 » Kyra de With 2005 Wergea MSJE 1872 (8:30) 8:50
362 » Zenna Oost 2005 Grou MSJE 1884 (8:50) 8:52
363 » Bailey Pears 2004 Nes gem Boarnsterhim JNGN 1837 (8:43) 8:54
364 » Rafaël Salajeva 2006 Reduzum JNGN 1694 (8:45) 9:02
365 » Ilse Kuiken 2003 Grou MSJE 1677 (8:26) 9:06
366 » Silke Kuiken 2005 Grou MSJE 1678 (8:27) 9:08
367 » Chris Nugteren 2007 Jirnsum JNGN 1625 (8:33) 9:09
368 » Sander Kleinhuis 2008 Grou JNGN 1752 (8:39) 9:10
369 » Jurre de Graaf 2012 Menaldum JNGN 1913 (8:37) 9:12
370 » Stijn Sloot 2008 Leeuwarden JNGN 1708 (8:51) 9:17
371 » Wouter Oost 2002 Grou JNGN 1883 (8:43) 9:18
372 » Jens Nugteren 2006 JNGN 1874 (8:48) 9:23
373 » Senne Cees Kalsbeek 2006 Grou JNGN 1558 (9:03) 9:25
374 » Angel Koffie 2006 Grou JNGN 1722 (8:45) 9:26
375 » Yfke Wester 2005 Grou MSJE 1616 (8:53) 9:27
376 » Nastascha Oosterwijk 2006 Oentsjerk MSJE 1555 (8:47) 9:28
377 » Sil de Vries 2007 Jirnsum JNGN 1768 (9:20) 9:28
378 » Ruben Jort Landstra 2007 Grou JNGN 1792 (9:06) 9:28
379 » Megan Haerden 2006 Mantgum MSJE 1530 (8:49) 9:31
380 » Sinne Bregt Kooistra 2005 Easterwierrum MSJE 1769 (8:47) 9:33
381 » Li-Tian Weerman 2006 Grou MSJE 1924 (9:24) 9:33
382 » Joryke Jansen 2007 Mantgum MSJE 1776 (8:51) 9:36
383 » Freya Grytsje Goerres 2007 Aldeboarn MSJE 1539 (9:13) 9:39
384 » Valentijn Walta 2008 Grou JNGN 1531 (9:15) 9:40
385 » Orian koekenbier 2003 Grou MSJE 1520 (9:14) 10:00
386 » Julia Koekenbier 2007 Grou MSJE 1521 (9:15) 10:01
387 » Esmee Kinderman 2007 Grou MSJE 1926 (9:18) 10:02
388 » Svenja Moos 2007 Reduzum MSJE 1849 (9:41) 10:04
389 » Rinse jan de Groot 2002 Grou JNGN 1591 (10:08) 10:09
390 » Marije Minnesma 2006 Nes gem Boarnsterhim MSJE 1504 (9:44) 10:10
391 » Jacco de Vries 2006 Grou JNGN 1777 (9:58) 10:21
392 » Marijke Henning 2006 Aldeboarn MSJE 1633 (10:16) 10:57
393 » Luuk Dooper 2005 Grou JNGN 1870 (10:42) 11:18
394 » Valerie Fokkema 2006 Grou MSJE 1664 (10:46) 11:25
395 » Eeke Slart 2007 Sneek MSJE 1676 (10:51) 11:30
396 » Hylke Dooper 2007 Grou JNGN 1871 (10:51) 11:31
397 » Jisk Smeding 2007 Leeuwarden JNGN 1524 (11:33) 11:40
398 » Tjalda ten Hoor 2007 Grou MSJE 1610 (11:33) 12:11
399 » Chantal Krikke 2008 Grou MSJE 1690 (11:37) 12:13
400 » Semmy Bronsema JNGN 1925 (11:34) 12:20
401 » Phileine Zwier 2007 Grou MSJE 1595 (11:35) 12:20
402 » Shayen Bronsema Grou MSJE 1909 (11:43) 12:27
403 » Jacoba Visser 2005 Grou MSJE 1533 (11:59) 12:34
404 » Hendrik de Jong 2006 Akkrum JNGN 1908 (12:32) 13:14
405 » Joes Verschure 2007 Utrecht JNGN 1793 (12:52) 13:30