Zoek wedstrijd

Uitslagen van 42ste Merenloop 2012

Jeugdloop MSJE

Resultaat gesorteerd o.b.v. bruto tijden
Gross time: Your time calculated from the start gun signal.
Net time: Your time calculated from the passing of the start line.

Displaying all 190 uitslagen
Pl. Naam GJ Club/Plaats/Land Cat. # Netto Bruto
1 » Marinde Schuitema 1999 Uithuizen MSJE 1706 (4:03) 4:03
2 » Mara Leistra 1999 Franeker MSJE 1510 (4:15) 4:15
3 » Jenda de Boer 2002 Nijland MSJE 1760 (4:25) 4:26
4 » Roeline Yska 2001 Nijland MSJE 1775 (4:28) 4:28
5 » Anouk de Ruiter 2001 Goutum MSJE 1587 (4:37) 4:37
6 » Elvira Ooms 2001 Heerenveen MSJE 1638 (4:42) 4:44
7 » Gytte van Hoeven 2002 AV Heerenveen MSJE 1891 (4:44) 4:45
8 » Anouk Stulp 1999 Aldeboarn MSJE 1634 (4:45) 4:50
9 » Annika Huizing 2000 Leeuwarden MSJE 1782 (4:54) 4:56
10 » Marieke Brondijk 2002 Spartacus MSJE 1907 (4:56) 5:00
11 » Floor de Ruiter 2001 Goutum MSJE 1508 (5:00) 5:01
12 » Anna Ooms 2003 Heerenveen MSJE 1639 (5:01) 5:02
13 » Hannlys Posthumus 2003 Reduzum MSJE 1802 (5:05) 5:06
14 » Kim Talsma 2001 Grou MSJE 1855 (5:08) 5:10
15 » Silke Beetsma 2002 Grou MSJE 1607 (5:08) 5:11
16 » Jasmijn v/d Meulen Grou MSJE 1887 (5:16) 5:17
17 » Mare van der Heide 2004 Grou MSJE 1781 (5:16) 5:17
18 » Anke Visser 2001 Grou MSJE 1545 (5:15) 5:17
19 » Albertine Brinksma 2000 Reduzum MSJE 1765 (5:15) 5:18
20 » Esther Bijlsma 2001 Jirnsum MSJE 1734 (5:15) 5:18
21 » Nikki wijnja 2002 Nes gem Boarnsterhim MSJE 1707 (5:17) 5:19
22 » Ingmar Wieilinga 2002 Akkrum MSJE 1910 (5:18) 5:24
23 » Indra Eisma 1999 Bolsward MSJE 1580 (5:19) 5:25
23 » Kirsten Tsang 2000 Bolsward MSJE 1562 (5:19) 5:25
25 » Femke Yska 2005 Nijland MSJE 1774 (5:21) 5:25
26 » Geertje v.d. Meulen 2002 Harkema MSJE 1592 (5:24) 5:29
27 » Hillie J. Bergsma 2000 Reduzum MSJE 1731 (5:26) 5:29
28 » Marte Bruinsma 2002 Grou MSJE 1609 (5:31) 5:32
29 » Anna Meijer 2003 Grou MSJE 1547 (5:31) 5:33
30 » Aline Heida 2001 Tjalleberd MSJE 1594 (5:33) 5:36
31 » Janna Wytske de Groot 2003 Grou MSJE 1551 (5:32) 5:36
32 » Marijke Visser 2003 Grou MSJE 1532 (5:40) 5:41
33 » Kara Schotanus 2002 Grou MSJE 1691 (5:40) 5:44
34 » Mirthe de Jonge 2002 Grou MSJE 1818 (5:48) 5:48
35 » Anneke Grondsma 2003 Franeker MSJE 1788 (5:39) 5:49
36 » Ryanna Grytsje Miedema 2001 Reduzum MSJE 1862 (5:47) 5:51
37 » Lysanne Vis 2001 Reduzum MSJE 1801 (5:48) 5:51
38 » Ilsa Noa Kuipers 2002 Stiens MSJE 1771 (5:53) 5:56
39 » Anne Boonstra 2003 Grou MSJE 1603 (5:40) 5:57
40 » Suzanne Nicolai 2001 Leeuwarden MSJE 1756 (6:00) 6:03
41 » Sterre Spoelstra 2003 Grou MSJE 1577 (5:50) 6:06
42 » Mayra Julie Quittek 2004 Grou MSJE 1637 (6:07) 6:09
43 » Dora Donderwinkel 2003 Wergea MSJE 1683 (5:50) 6:09
44 » Tessa Zwart 2000 Leeuwarden MSJE 1736 (6:07) 6:11
45 » Merijn Hiemstra 2000 Leeuwarden MSJE 1826 (6:08) 6:12
46 » Sarah Brink 2001 Grou MSJE 1526 (5:51) 6:13
47 » Rikst Minnesma 2003 Nes gem Boarnsterhim MSJE 1503 (6:09) 6:15
48 » Luci Lantinga 2003 Grou MSJE 1900 (6:05) 6:19
49 » Loes Karst 2002 Tjalleberd MSJE 1665 (6:16) 6:19
50 » Indy Brinksma 2002 Nes gem Boarnsterhim MSJE 1778 (6:13) 6:20
51 » Meike Vos 2001 Grou MSJE 1704 (6:16) 6:21
52 » Sanne Feijen 2003 Grou MSJE 1626 (6:01) 6:21
53 » Roos Karst 2005 Tjalleberd MSJE 1666 (6:20) 6:22
54 » Aníka Schippers 2003 Nes gem Boarnsterhim MSJE 1758 (6:16) 6:23
55 » Manon Goos 2005 Grou MSJE 1715 (6:22) 6:24
56 » Sacha Hania 2004 Nes gem Boarnsterhim MSJE 1741 (6:05) 6:25
57 » Famke Wielinga 2003 Akkrum MSJE 1911 (6:23) 6:30
58 » Vera Kramer 2004 Leeuwarden MSJE 1542 (6:23) 6:31
59 » Britt de Jong 2004 Grou MSJE 1723 (6:15) 6:32
60 » Berber Blank 2005 Grou MSJE 1651 (6:17) 6:37
61 » Mirthe de Boer 2002 Akkrum MSJE 1902 (6:24) 6:37
61 » Ilselyn Kramer 2005 Grou MSJE 1700 (6:30) 6:37
63 » Roos Krabbendam 2003 Reduzum MSJE 1671 (6:23) 6:43
64 » Marlies Schouten 2003 Grou MSJE 1794 (6:23) 6:44
65 » Noa Terra 2005 Jirnsum MSJE 1698 (6:37) 6:44
66 » Meike Kerkhof 2003 Grou MSJE 1889 (6:40) 6:45
67 » Ijda van der Meer 2005 Grou MSJE 1605 (6:42) 6:47
67 » Lucy van der Meer 2002 Grou MSJE 1656 (6:27) 6:47
69 » Janna Blank 2003 Grou MSJE 1652 (6:32) 6:52
70 » Ylse Barkmeijer 2003 Akkrum MSJE 1857 (6:35) 6:52
71 » Lotte Donderwinkel 2006 Wergea MSJE 1684 (6:34) 6:52
72 » Mare Bruinsma 2004 Leeuwarden MSJE 1879 (6:51) 6:53
73 » Wike Talsma 2006 Grou MSJE 1718 (6:33) 6:53
74 » Baukje Spin 2003 Grou MSJE 1685 (6:46) 6:55
74 » Nyke Posthuma 2003 Nes gem Boarnsterhim MSJE 1619 (6:49) 6:55
76 » Renske Drenten 2005 Leeuwarden MSJE 1617 (6:35) 6:57
77 » Frauke Veenstra 2004 Aldeboarn MSJE 1681 (6:51) 6:57
78 » Dion Dijkstra Jirnsum MSJE 1890 (6:50) 6:58
79 » Bente Bouma 2001 Grou MSJE 1805 (6:55) 6:58
80 » Roos de Vries 2006 Leeuwarden MSJE 1733 (6:35) 6:58
81 » Luna Terra 2001 Jirnsum MSJE 1699 (6:53) 7:01
82 » Lyanne Huitema 2004 Aldeboarn MSJE 1582 (6:29) 7:05
83 » Merte Spoelstra 2005 Grou MSJE 1578 (6:54) 7:05
84 » Ryanne Postma 2001 Boornzwaag MSJE 1527 (6:31) 7:06
85 » Yeke Hoekstra 2002 Grou MSJE 1749 (7:02) 7:06
86 » Aukje Terwisscha 2002 Jirnsum MSJE 1650 (7:06) 7:11
87 » Elise Kiemel 2002 Grou MSJE 1819 (6:50) 7:13
88 » Margriet Sjoerd 2006 Workum MSJE 1894 (7:03) 7:14
89 » Iris Kuipers 2002 Wergea MSJE 1873 (6:55) 7:14
90 » Noortje Dankert 2005 Grou MSJE 1659 (7:07) 7:15
91 » Manon Hoekstra 2003 Grou MSJE 1803 (7:10) 7:16
92 » Lysan Wentzel 2006 Grou MSJE 1505 (6:56) 7:16
93 » Berber Bles 2004 Grou MSJE 1518 (7:01) 7:17
94 » Jolie Valk 2004 Grou MSJE 1763 (7:02) 7:17
95 » Merla de Jong 2005 Akkrum MSJE 1852 (7:16) 7:18
96 » Laura Veenstra 2002 Nes gem Boarnsterhim MSJE 1780 (7:12) 7:18
97 » Jellien van der Schaaf 2004 Nes gem Boarnsterhim MSJE 1727 (6:53) 7:19
98 » Karyn Boelens 2001 Grou MSJE 1835 (6:58) 7:21
98 » Tess Jaarsma 2005 Makkum Fr MSJE 1534 (6:44) 7:21
100 » Dante Banga 2002 Grou MSJE 1816 (7:02) 7:23
101 » Susan van der Meer 2006 Rottum Fr MSJE 1597 (7:15) 7:25
102 » Danique Douma 2006 Grou MSJE 1916 (6:54) 7:26
103 » Nynke van Vilsteren 2002 Grou MSJE 1881 (7:23) 7:26
104 » Anouk de Haan 2005 Garyp MSJE 1912 (7:01) 7:26
105 » Mirte van Zwol 2004 Grou MSJE 1636 (7:19) 7:28
106 » Miranda Dijkstra 2003 Grou MSJE 1672 (7:27) 7:28
107 » Vera Ravensbergen 2004 Grou MSJE 1502 (7:06) 7:30
108 » Janny Maaike Goerres 2004 Aldeboarn MSJE 1537 (7:11) 7:33
109 » Kyra van der Meer 2004 Grou MSJE 1600 (7:11) 7:35
110 » Nynke Barkmeijer 2006 Akkrum MSJE 1858 (7:12) 7:35
111 » Anke de Groot 2005 Grou MSJE 1590 (7:02) 7:37
112 » Doete Fopma 2004 Reduzum MSJE 1845 (7:22) 7:38
113 » Sarah Kramer 2006 Leeuwarden MSJE 1541 (7:30) 7:40
114 » Ilsa van Straten 2003 Grou MSJE 1796 (6:57) 7:41
115 » Ilse Kleinhuis 2004 Grou MSJE 1751 (7:14) 7:42
116 » Yneke Sjoukje Goerres 2005 Aldeboarn MSJE 1538 (7:22) 7:43
117 » Natasja Broere 2004 Grou MSJE 1719 (7:38) 7:44
118 » Ilse van der Schaaf 2002 Nes gem Boarnsterhim MSJE 1726 (7:20) 7:45
119 » Inge de Vries 2004 Grou MSJE 1709 (7:33) 7:46
120 » Anne van der Weg 2004 Stiens MSJE 1839 (7:39) 7:46
121 » Marthe van der Meer 2005 Grou MSJE 1622 (7:11) 7:47
122 » Kiki den Boon 2003 Grou MSJE 1880 (7:35) 7:48
122 » Valerie ScholtensWeert 2002 Grou MSJE 1647 (7:34) 7:48
124 » Isa Kramer 2003 Grou MSJE 1679 (7:05) 7:49
125 » Emmy Rijpma 2005 Grou MSJE 1585 (7:44) 7:49
126 » Goaitske Bouma 2006 Grou MSJE 1732 (7:17) 7:49
127 » Yanna Yu Kleinhuis 2004 Grou MSJE 1540 (7:16) 7:50
128 » Silka Schippers 2005 Nes gem Boarnsterhim MSJE 1759 (7:38) 7:54
129 » Doutzen Slart 2005 Sneek MSJE 1675 (7:53) 7:55
130 » Sigrid de Vries 2002 Leeuwarden MSJE 1877 (7:33) 7:59
131 » Jo-An Wesselius 2006 Workum MSJE 1898 (7:17) 8:03
132 » Brecht de Vries 2005 Jirnsum MSJE 1767 (7:29) 8:03
133 » Anna Hellema Wanswert MSJE 1885 (7:31) 8:03
134 » Rixt de Jong 2005 Jirnsum MSJE 1888 (7:29) 8:03
135 » Liz modderman 2005 Grou MSJE 1790 (8:02) 8:04
136 » Lara Kingma 2008 Leeuwarden MSJE 1906 (7:56) 8:05
137 » Marieke Jeurissen 2002 Grou MSJE 1614 (8:01) 8:06
138 » Margje Busstra 2006 Grou MSJE 1904 (7:48) 8:06
139 » Marlinde Riemersma 2006 Akkrum MSJE 1922 (7:49) 8:07
140 » Mare de Jong 2006 Grou MSJE 1921 (7:49) 8:08
141 » Sanne Flapper 2002 Wergea MSJE 1754 (7:40) 8:09
141 » Mette Treur 2003 Nes gem Boarnsterhim MSJE 1799 (8:00) 8:09
143 » Denise Smits 2003 Nes gem Boarnsterhim MSJE 1807 (7:57) 8:10
144 » Luna Otte 2006 Grou MSJE 1667 (7:40) 8:11
144 » Britt de Haan 2006 Leeuwarden MSJE 1557 (8:06) 8:11
146 » Tynke Posthuma 2005 Nes gem Boarnsterhim MSJE 1620 (7:32) 8:11
147 » Eline van Marrum 2006 Franeker MSJE 1844 (7:32) 8:13
148 » Gabriëlla van Marrum 2001 Franeker MSJE 1842 (7:32) 8:13
148 » Lian Oving 2006 Jirnsum MSJE 1512 (7:35) 8:13
150 » Sanne Hoekstra 2005 Jirnsum MSJE 1785 (7:36) 8:18
151 » Savoy Bottse 2005 Grou MSJE 1721 (7:36) 8:18
152 » Anne Marije Wierda 2005 Aldeboarn MSJE 1509 (8:10) 8:19
153 » Eveline de Haan 2005 Aldeboarn MSJE 1831 (8:11) 8:21
154 » Mare Giesen 2005 Grou MSJE 1832 (7:48) 8:22
155 » Fenna Giesen 2005 Grou MSJE 1830 (7:48) 8:22
156 » Robijn Davidse 2006 Nes gem Boarnsterhim MSJE 1876 (7:57) 8:24
157 » Bernice Damkat 2006 Grou MSJE 1859 (7:57) 8:24
158 » Meike Kroes 2003 Akkrum MSJE 1800 (8:13) 8:25
159 » Fay van den Broek 2005 Grou MSJE 1714 (7:46) 8:26
160 » Kim bloem 2005 Grou MSJE 1729 (7:47) 8:26
161 » Sinne Dijkstra 2005 Grou MSJE 1599 (7:54) 8:27
162 » Nadja Moufakkir 2006 Zuidhorn MSJE 1919 (8:30) 8:32
163 » Sophie Reitsma 2006 Grou MSJE 1646 (8:04) 8:37
164 » Mirte Nauta 2006 Grou MSJE 1730 (8:07) 8:39
165 » Nienke Bergsma 2005 Jirnsum MSJE 1784 (8:32) 8:47
166 » Fenna Flapper 2006 Wergea MSJE 1755 (8:20) 8:50
167 » Kyra de With 2005 Wergea MSJE 1872 (8:30) 8:50
168 » Zenna Oost 2005 Grou MSJE 1884 (8:50) 8:52
169 » Ilse Kuiken 2003 Grou MSJE 1677 (8:26) 9:06
170 » Silke Kuiken 2005 Grou MSJE 1678 (8:27) 9:08
171 » Yfke Wester 2005 Grou MSJE 1616 (8:53) 9:27
172 » Nastascha Oosterwijk 2006 Oentsjerk MSJE 1555 (8:47) 9:28
173 » Megan Haerden 2006 Mantgum MSJE 1530 (8:49) 9:31
174 » Sinne Bregt Kooistra 2005 Easterwierrum MSJE 1769 (8:47) 9:33
175 » Li-Tian Weerman 2006 Grou MSJE 1924 (9:24) 9:33
176 » Joryke Jansen 2007 Mantgum MSJE 1776 (8:51) 9:36
177 » Freya Grytsje Goerres 2007 Aldeboarn MSJE 1539 (9:13) 9:39
178 » Orian koekenbier 2003 Grou MSJE 1520 (9:14) 10:00
179 » Julia Koekenbier 2007 Grou MSJE 1521 (9:15) 10:01
180 » Esmee Kinderman 2007 Grou MSJE 1926 (9:18) 10:02
181 » Svenja Moos 2007 Reduzum MSJE 1849 (9:41) 10:04
182 » Marije Minnesma 2006 Nes gem Boarnsterhim MSJE 1504 (9:44) 10:10
183 » Marijke Henning 2006 Aldeboarn MSJE 1633 (10:16) 10:57
184 » Valerie Fokkema 2006 Grou MSJE 1664 (10:46) 11:25
185 » Eeke Slart 2007 Sneek MSJE 1676 (10:51) 11:30
186 » Tjalda ten Hoor 2007 Grou MSJE 1610 (11:33) 12:11
187 » Chantal Krikke 2008 Grou MSJE 1690 (11:37) 12:13
188 » Phileine Zwier 2007 Grou MSJE 1595 (11:35) 12:20
189 » Shayen Bronsema Grou MSJE 1909 (11:43) 12:27
190 » Jacoba Visser 2005 Grou MSJE 1533 (11:59) 12:34