Resultat från

Datum:
Arrangör:
'00:00:00'::time(0) order by result limit $first"; $qres = pg_query($q); $i=1; //echo "NamnFöretag / LagnamnNr"; $firstline=1; while($line = pg_fetch_array($qres)) { if($firstline==1) { $firstline=0; echo "\n"; } if($prevres == $line['result']) { $place = ''; } else { $place = $i; } echo "\t\n\t\t\n\t"; $i++; $prevres = $line['result']; } if($i<2) echo "

Resultaten kommer senare under dagen

"; else echo "\n
" .$place. " " .htmlspecialchars($line['startnumber']) . " " .htmlspecialchars($line['fname']) ." " .htmlspecialchars($line['lname']). " " .htmlspecialchars($line['club']). " ".htmlspecialchars($line['teamname']). " ".$line['result']. "
"; } function listres_lag($con,$first){ $q = "select * from (select min(teamname) as teamname,min(club) as club, ltrim(sum(goaltime-cl.starttime)::time(0),'0:') as time,count(goaltime) as ant from runner natural left join team join cl on runner.classid=cl.classid where runner.teamid<>0 and (runner.goaltime-cl.starttime)>'00:00:00'::time group by runner.teamid order by sum(goaltime-cl.starttime)) as a where ant=5;"; $qres = pg_query($q); $i=1; //echo "NamnFöretag / LagnamnNr"; $firstline=1; while($line = pg_fetch_array($qres)) { if($firstline==1) { $firstline=0; echo "\n"; } if($prevres == $line['time']) { $place = ''; } else { $place = $i; } echo "\t\n\t\t\n\t"; $i++; $prevres = $line['time']; } if($i<2) echo "

Resultaten kommer senare under dagen

"; else echo "\n
" .$place. " " .htmlspecialchars($line['teamname']) ." " .htmlspecialchars($line['club']). " ".$line['time']. "
"; } ?>

Här kan du söka efter resultat samt ladda ner en filmsnutt av din målgång.

Sök på namn, företag/förening, lagnamn eller startnummer


Hittar du inte ditt resultat? Hör av dig till oss via epost: resultat@racetimer.se eller via telefon: 08-559 242 45 / 070-554 69 41.


Top 200 Lagresultat Fullständig resultatlista

"; $query; if(is_numeric($s)) { $query = "select startnumber,fname||' '||lname as name,club,teamname, ltrim((goaltime-cl.starttime)::time(0),'0:') as time, goaltime-cl.starttime as cmptime from runner natural join team join cl on runner.classid=cl.classid where startnumber=$s and goaltime>cl.starttime"; } else { $array = explode(' ',$s); $where = " where (goaltime is not null and goaltime>cl.starttime) "; for($i=0;$i"; echo "Placering Startnr Namn Företag/Förening Tid Se målgångsvideo"; while($line = pg_fetch_array($res)) { $query_p = "select count(*)+1 from runner join cl on runner.classid=cl.classid where (goaltime-cl.starttime)<'".$line['cmptime']."' and goaltime is not null and (goaltime-cl.starttime)>'00:00:00'::interval"; $res_p = pg_query($query_p); $line_p = pg_fetch_array($res_p); echo "".$line_p[0]." ".$line['startnumber']." ".$line['name']." ".$line['club']." ".$line['time']." "; $filename = $video_prefix."_nr".$line['startnumber'].".mpg"; $filepath = "videos/".$video_prefix."/".$filename; $abspath = $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/".$filepath; if(file_exists($abspath)) { echo "$filename"; } echo " "; } echo ""; } else if($_GET['res'] == "lag") { echo "

Top 200 Lagresultat Fullständig resultatlista

"; listres_lag($dbconn,200); } else if($_GET['res'] == "ind") { echo "

Top 200 Lagresultat Fullständig resultatlista

"; listres($dbconn,2000000); } else { echo "

Top 200 Lagresultat Fullständig resultatlista

"; listres($dbconn,200); } ?>